20_05_2014_szkola_demokracji

SAT w projekcie Szkoła Demokracji

„Szkoła demokracji – Szkoła samorządności” to program o charakterze pilotażowym, realizowany w partnerstwie Ośrodka Rozwoju Edukacji z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie, którego odbiorcą jest Sopocka Akademia Tenisowa. Jest ofertą powstałą na rzecz nowego kompleksowego i procesowego systemu wspierania placówek edukacyjnych. Wpisuje się on w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z realizacją postanowień Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy. Aktualnie w programie uczestniczy 88 placówek z całego kraju.

Celem programu jest rozwój społecznych i obywatelskich kompetencji rad pedagogicznych w oparciu o bogaty zbiór materiałów opracowanych pod auspicjami Rady Europy w ciągu ostatnich 10 lat.

Program zakłada rozwój 15 kompetencji obywatelskich podzielonych na cztery obszary problemowe:

  1. Rozumienie edukacji obywatelskiej (EO) i edukacji na rzecz praw człowieka (EPC) – jej cele i zadania, kluczowe podstawy prawne, treści programu nauczania odnoszące się do EO/EPC oraz konteksty ich wdrażania.
  2. Nauczanie EO/EPC – planowanie strategii i dobór metod nauczania w poszczególnych dziedzinach i obszarach nauczania, budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poruszanie kwestii budzących kontrowersje, stosowanie różnych form i metod oceniania.
  3. Działania lokalne – realizowane w oparciu o umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji oraz współpracę ze społecznością lokalną, przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji.
  4. Ewaluacja EO/EPC – włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji, modelowanie postaw, ewaluacja metod nauczania i procesu uczenia się.

Nauczyciele doskonalą w/w kompetencje podczas pięciu rad pedagogicznych, przeplatanych konkretnymi zadaniami/działaniami odnoszącymi się do poszczególnych obszarów problemowych.

Wstępna diagnoza w/w obszarów pozwala uzyskać ogólny profil placówki w zakresie poziomów opanowania każdej grupy kompetencji (wstępny, rozwojowy, ugruntowany, zaawansowany) oraz opracować plan konkretnych działań realizowanych przez nauczycieli pomiędzy spotkaniami,  wynikający z potrzeb placówki w kontekście wdrażania EO/EPC.

Rady pedagogiczne prowadzone są przez pracowników PPP Sopot, będących ekspertami we wdrażaniu EO/EPC, realizujących specjalistyczne szkolenie w tym zakresie. Spotkania prowadzone są według autorskich scenariuszy Aleksandry Chomicz i Marty Lewandowskiej, w oparciu o aktywne metody nauczania, z dominującym zastosowaniem metody projektowej.

W realizację programu zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Nauczyciele tworzą narzędzia dydaktyczne i scenariusze zajęć ukierunkowane na rozwój poszczególnych kompetencji wśród uczniów. Przygotowują działania interdyscyplinarne, zrealizowane w oparciu o partnerstwa międzyinstytucjonalne, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

Tegoroczne przygotowanie turnieju jest wynikiem wspólnie zapoczątkowanych działań projektowych i procesów decyzyjnych ukierunkowanych na wdrażanie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w środowisku lokalnym. Jego celem jest integracja placówek edukacyjnych i współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej partycypacji uczniów w promowaniu zdrowego stylu życia i kompetencji społecznych.

Logo_Szkola demokracji     ppp sopot     logo Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417