Statut

Statut Sopockiej Akademii Tenisowej

Sopocka Akademia Tenisowa powstała z inicjatywy zarządu Sopockiego Klubu Tenisowego w grudniu 1997. Szkoła jest pierwszą w Polsce ofertą skierowaną do młodzieży uzdolnionej sportowo i uprawiającej wyczynowo tenis. Jej celem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do nauki i treningu a tym samym przygotowanie w Polsce zawodników najwyższej klasy światowej.

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia, a jej podstawowym celem – wspomaganie rozwoju osobowego i tworzenie środowiska wychowaczego. Wychowanie ma zmierzać ku demokratycznemu byciu w zgodzie z naturą.

Sopocka Akademia Tenisowa ma sprzyjać rozwojowi społecznemu ucznia:

 • zapewnić zdobycie umiejętności nawiązywanie kontaktów
 • rozwiązywanie konfliktów
 • prowadzenie negocjacji
 • wprowadzanie własnych pomysłów i decyzji
 • radzenie sobie ze stresem
 • niesienie pomocy innym

Jest to szkoła radosna, lubiana przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem oparte są na bliskim, partnerskim kontakcie i współdziałaniu. Szkoła pomaga wydobywać i rozwijać dobre tendencje tkwiące w uczniu i talent sportowy oraz umożliwia kierowanie własnym rozwojem i zdrowiem.

Uczniowie SAT uprawiający tenis są uczestnikami krajowych list rankingowych Polskiego Związku Tenisowego. Ponadto wśród uczniów są i tacy, którzy uprawiają tenis rekreacyjnie.

Organizacja zajęć, zaplecze tenisowe i bazowe Sopockiego Klubu Tenisowego przyczyniają się do intensywnego rozwoju sportowego uczniów. Trening prowadzony przez wysokiej jakości fachowców, konkurencja w zespołach równieśniczych, udział w turniejach krajowych i zagranicznych stwarzają warunki do przygotowania zawodników na światowym poziomie. Program nauczania, zawierający istotę wiedzy i jej znaczenie dla człowieka uwzględnia, w klasach starszych Sopockiej Akademii Tenisowej próby tworzenia własnych koncepcji przez ucznia. Zdobywanie umiejętności odbywa się we wspólnym doświadczeniu, przeżywaniu, treningu i zabawie.

Sopocka Akademia Tenisowa zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, zwiększoną ilość nauczania języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski), bogatą ofertę zajęć poza murami szkoły, obozy sportowe i biwaki.

Młodzież w szkole jest objęta podstawową profilaktyczną opieką medyczną, a także udzielana jest uczniom pomoc doraźna w nagłych wypadkach

Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na terenie szkoły prowadzona jest zgodnie z:

  • zasadami pedagogiki
  • przepisami prawa
  • ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowym pakiecie praw obywatelskich oraz Konwencji Praw Dziecka
  • zawartością wszystkich treści reformy oświaty, która rozpoczęła się 1 września 1999 roku.

 

Dyrekcja Sopockiej Akademii Tenisowej

Prawa i Obowiązki Ucznia

Uczeń ma prawo:

 • przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać godności osobistej;
 • do inicjatyw społecznych i obywatelskich; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych: na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;
 • do opieki socjalnej za zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
 • do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może się odbyć tytko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów;

Uczeń ma obowiązek:

 • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka:
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych;
 • postepowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
 • okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły;
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny;
 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

UPROSZCZONA WERSJA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

 

Zgromadzenie Ogólne uznaje, iż wrodzona godność i równe i niezbywalne prawa wszystkich członków rodziny ludzkiej są podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, prawa człowieka powinny być chronione przez rządy prawa, rozwijane muszą być przyjacielskie stosunki miedzy państwami, Narody Zjednoczone potwierdzają swoją wiarę w prawa człowieka, godność i wartość człowieka, równość praw mężczyzn i kobiet i są zdecydowane popierać postęp społeczny, poprawę warunków życia i większą wolność i obiecują rozpowszechniać prawa człowieka i ich powszechne zrozumienie.

 • Każdy człowiek jest wolny i wszyscy powinniśmy być traktowani w taki sam sposób.
 • Każdy człowiek jest równy niezależnie od różnic w np. kolorze skóry, płci, religii, języka.
 • Każdy człowiek ma prawo do życia; życia w wolności i bezpieczeństwie.
 • Nikt nie ma prawa traktować cię jak niewolnika ani ty nie możesz nikogo uczynić swoim niewolnikiem.
 • Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić ani torturować.
 • Każdy człowiek ma prawo być równym wobec prawa.
 • Prawo jest takie samo dla każdego człowieka. Powinno być stosowane w ten sam sposób wobec wszystkich.
 • Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy prawnej, gdy jego prawa nie są przestrzegane.
 • Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwięzienia cię albo wydalenia cię z twojego kraju.
 • Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu.
 • Każdy człowiek powinien być uważany za niewinnego do momentu udowodnienia mu winy.
 • Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy jeżeli ktoś próbuje go zranić, ale nikt nie może wejść do twojego domu, otwierać twoich listów albo niepokoić ciebie i twoją rodzinę bez dostatecznego powodu.
 • Każdy człowiek ma prawo do podróżowania tak jak chce.
 • Każdy człowiek ma prawo udać się do innego kraju i domagać się ochrony, jeżeli jest prześladowany albo grozi mu prześladowanie.
 • Każdy człowiek ma prawo znaleźć miejsce w kraju. Nikt nie ma prawa powstrzymać cię przed przeniesieniem się do innego kraju, jezeli tego chcesz.
 • Każdy człowiek ma prawo zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę.
 • Każdy człowiek ma prawo do posiadania własności i swojego dobytku.
 • Każdy człowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania wszystkich aspektów swojej religii oraz do zmiany religii, jeżeli tylko chce.
 • Każdy człowiek ma prawo do mówienia co myśli i do przekazywania oraz otrzymywania informacji.
 • Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w pokojowych zgromadzeniach i do wstępowania do stowarzyszeń.
 • Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem.
 • Każdy człowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do możliwości rozwijania swoich umiejętności.
 • Każdy człowiek ma prawo pracować za uczciwe wynagrodzenie w bezpiecznych warunkach i przynależności do związków zawodowych.
 • Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i przyjemności.
 • Każdy człowiek ma prawo do odpowiedniego standardu życia i do opieki medycznej, gdy jest chory.
 • Każdy człowiek ma prawo uczęszczać do szkoły.
 • Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w życiu kulturalnym społeczności.
 • Każdy człowiek musi przestrzegać „porządku społecznego”, który jest konieczny do korzystania z wszystkich tych praw.
 • Każdy człowiek musi szanować prawa innych, społeczną i publiczną własność.
 • Nikt nie ma prawa usunąć żadnego prawa z tej deklaracji.

Karta Praw Dziecka

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
 • Mam prawo oczekiwać szacunku.
 • Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.
 • Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
 • Mam prawo pytać dlaczego i otrzymywać odpowiedź.
 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.
 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
 • Mam prawo być kochany taki, jaki jestem.
 • Mam prawo, pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.
 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
 • Mam prawo do wygrywania.
 • Mam prawo sam kształtować swoje własne przekonania, wierzenia i normy.
 • Mam prawo do wolności.
 • Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram417